Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड)

UP board Class 10 Hindi

UP Board Matter for Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड) UP Board Matter for Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का सन्दर्भ हिन्दी अनुवाद (प्रथमं दृश्यम्) प्रश्न 1.(स्थानम्-वाराणसी न्यायालयः। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। आरक्षकाः चन्द्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चन्द्रशेखरः पुष्टाङ्गः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः।)आरक्षकः- श्रीमान् ! अयम् … Read more

Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड)

UP board Class 10 Hindi

UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड) UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का ससन्दर्भ हिन्दी अनुवाद प्रश्न 1.एकदा बहवः जनाः धूमयानम् ( रेलगाड़ी) आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् । ग्रामीणाः केचिच्च नागरिका: आसन्। मौनं स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणीन् उपहसन् अकथयत्‘ग्रामीणाः … Read more

Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड)

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड) UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का ससन्दर्भ हिन्दी अनुवाद प्रश्न 1.(स्थानम्-अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम्। अलक्षेन्द्रः आम्भीकश्च आसीनौ वर्तते। वन्दिनं पुरुराजम् अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन-सेनापतिः।)सेनापति:–विजयतां सम्राट्।पुरुराजः–एष भारतवीरोऽपि यवनराजम् अभिवादयते।अलक्षेन्द्रः-(साक्षेपम्) अहो ! बन्धनगत: अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज … Read more

Class 12 Economics Chapter 16 Source of Income and Items of Expenditure of U.P. Government

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 16 Source of Income and Items of Expenditure of U.P. Government UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 16 Source of Income and Items of Expenditure of U.P. Government (उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मदें) are part of UP Board Solutions for Class 12 Economics. … Read more

Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 30 Index Numbers (सूचकांक). Board UP Board Textbook NCERT Class Class 12 Subject Economics Chapter … Read more

Class 12 Economics Chapter 29 Measure of Central Tendency: Mode

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 29 Measure of Central Tendency: Mode UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 29 Measure of Central Tendency: Mode (केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप : बहुलक) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 29 Measure of Central … Read more

Class 12 Economics Chapter 28 Measure of Central Tendency: Median

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 28 Measure of Central Tendency: Median (केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप : माध्यिका) UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 28 Measure of Central Tendency: Median (केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप : माध्यिका) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 … Read more

Class 12 Economics Chapter 27 Measure of Central Tendency: Arithmetic Mean

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 27 Measure of Central Tendency: Arithmetic Mean UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 27 Measure of Central Tendency: Arithmetic Mean (केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप : समान्तर माध्य) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 27 … Read more

Class 12 Economics Chapter 26 Classification, Tabulation and Frequency Distribution of Data

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 26 Classification, Tabulation and Frequency Distribution of Data UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 26 Classification, Tabulation and Frequency Distribution of Data (आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण तथा बारम्बारता बंटन) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics … Read more

Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data (समंकों का प्रदर्शन) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 25 Presentation of Data (समंकों का प्रदर्शन). Board UP Board Textbook … Read more

Class 12 Economics Chapter 24 Statistics

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 24 Statistics UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 24 Statistics (सांख्यिकी) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 24 Statistics (सांख्यिकी). Board UP Board Textbook NCERT Class Class 12 Subject Economics Chapter Chapter 24 Chapter … Read more

Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी व्यापार) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 23 Foreign Trade of India (भारत का विदेशी … Read more

Class 12 Economics Chapter 22 Economic Development and Telecommunication System

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 22 Economic Development and Telecommunication System UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 22 Economic Development and Telecommunication System (आर्थिक विकास एवं दूरसंचार व्यवस्था) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 22 Economic Development and Telecommunication … Read more

Class 12 Economics Chapter 21 Rural Economy

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 21 Rural Economy UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 21 Rural Economy (ग्रामीण अर्थव्यवस्था) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 21 Rural Economy (ग्रामीण अर्थव्यवस्था). Board UP Board Textbook NCERT Class Class 12 Subject … Read more

Class 12 Economics Chapter 20 Indian Modern Banking System

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 20 Indian Modern Banking System UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 20 Indian Modern Banking System (भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 20 Indian Modern Banking System (भारतीय आधुनिक बैंकिंग … Read more

Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का विकास) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 19 Development of Indian Population (भारतीय जनशक्ति का … Read more

Class 12 Economics Chapter 18 National Income

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 18 National Income UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 18 National Income (राष्ट्रीय आय) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 18 National Income (राष्ट्रीय आय). Board UP Board Textbook NCERT Class Class 12 Subject … Read more

Class 12 Economics Chapter 17 Source of Income and Items of Expenditure of Local Governing Body

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 17 Source of Income and Items of Expenditure of Local Governing Body UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 17 Source of Income and Items of Expenditure of Local Governing Body (स्थानीय निकाय की आय के स्रोत व व्यय की मदें) are part of UP Board Master for Class 12 … Read more

Class 12 Economics Chapter 14 Tax

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 14 Tax UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 14 Tax (कर) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 14 Tax (कर). Board UP Board Textbook NCERT Class Class 12 Subject Economics Chapter Chapter 14 Chapter … Read more

Class 12 Economics Chapter 13 Public Finance

Class 12 Economics

Class 12 Economics Chapter 13 Public Finance UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 13 Public Finance (राजस्व) are part of UP Board Master for Class 12 Economics. Here we have given UP Board Master for Class 12 Economics Chapter 13 Public Finance (राजस्व). Board UP Board Textbook NCERT Class Class 12 Subject Economics Chapter … Read more