Home » byjus

byjus

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड)

UP Board Matter for Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड) UP Board Matter for Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का सन्दर्भ हिन्दी अनुवाद (प्रथमं दृश्यम्) प्रश्न 1.(स्थानम्-वाराणसी न्यायालयः। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। आरक्षकाः चन्द्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चन्द्रशेखरः पुष्टाङ्गः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः।)आरक्षकः- श्रीमान् ! अयम् …

Class 10 Hindi Chapter 5 देशभक्त: चन्द्रशेखरः (संस्कृत-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड)

UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड) UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का ससन्दर्भ हिन्दी अनुवाद प्रश्न 1.एकदा बहवः जनाः धूमयानम् ( रेलगाड़ी) आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् । ग्रामीणाः केचिच्च नागरिका: आसन्। मौनं स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणीन् उपहसन् अकथयत्‘ग्रामीणाः …

Class 10 Hindi Chapter 4 प्रबुद्धो ग्रामीणः (संस्कृत-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड) UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का ससन्दर्भ हिन्दी अनुवाद प्रश्न 1.(स्थानम्-अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम्। अलक्षेन्द्रः आम्भीकश्च आसीनौ वर्तते। वन्दिनं पुरुराजम् अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन-सेनापतिः।)सेनापति:–विजयतां सम्राट्।पुरुराजः–एष भारतवीरोऽपि यवनराजम् अभिवादयते।अलक्षेन्द्रः-(साक्षेपम्) अहो ! बन्धनगत: अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज …

Class 10 Hindi Chapter 3 वीरः वीरेण पूज्यते (संस्कृत-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 2 अन्योक्तिविलासः (संस्कृत-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 2 अन्योक्तिविलासः (संस्कृत-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 2 Chapter Name अन्योक्तिविलासः (संस्कृत-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 2 अन्योक्तिविलासः (संस्कृत-खण्ड) अवतरणों का ससन्दर्भ हिन्दी अनुवाद प्रश्न 1.नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप ! कदापि …

Class 10 Hindi Chapter 2 अन्योक्तिविलासः (संस्कृत-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 1 वाराणसीः (संस्कृत-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 1 वाराणसीः (संस्कृत-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 1 Chapter Name वाराणसीः (संस्कृत-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 1 वाराणसीः (संस्कृत-खण्ड) अवतरण का ससन्दर्भ हिन्दी अनुवाद प्रश्न 1.वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः …

Class 10 Hindi Chapter 1 वाराणसीः (संस्कृत-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 13 श्री श्यामनारायण पाण्डेय (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 13 श्री श्यामनारायण पाण्डेय (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 13 Chapter Name श्री श्यामनारायण पाण्डेय (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 13 श्री श्यामनारायण पाण्डेय (काव्य-खण्ड) कवि-परिचय प्रश्न 1.श्री श्यामनारायण पाण्डेय का जीवन-परिचय …

Class 10 Hindi Chapter 13 श्री श्यामनारायण पाण्डेय (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

“Class 10 Hindi Chapter 12” “अशोक वाजपेयी” (काव्य-खण्ड)

“Class 10 Hindi Chapter 12” “अशोक वाजपेयी” (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 12 Chapter Name “अशोक वाजपेयी” (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 12 अशोक वाजपेयी (काव्य-खण्ड) कवि-परिचय प्रश्न 1.कवि अशोक वाजपेयी का जीवन-परिचय लिखिए और उनकी …

“Class 10 Hindi Chapter 12” “अशोक वाजपेयी” (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

“Class 10 Hindi” Chapter 11 “केदारनाथ सिंह” (काव्य-खण्ड)

“Class 10 Hindi” Chapter 11 “केदारनाथ सिंह”(काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 11 Chapter Name “केदारनाथ सिंह” (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 11 केदारनाथ सिंह (काव्य-खण्ड) कवि-परिचय प्रश्न 1.केदारनाथ सिंह के जीवन-परिचय और काव्य-कृतियों (रचनाओं) पर प्रकाश …

“Class 10 Hindi” Chapter 11 “केदारनाथ सिंह” (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 10 “मैथिलीशरण गुप्त” (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 10 “मैथिलीशरण गुप्त” (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 10 Chapter Name “मैथिलीशरण गुप्त” (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 10 मैथिलीशरण गुप्त (काव्य-खण्ड) कवि-परिचय प्रश्न 1.कवि मैथिलीशरण गुप्त का जीवन परिचय दीजिए एवं …

Class 10 Hindi Chapter 10 “मैथिलीशरण गुप्त” (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

“Class 10 Hindi Chapter 9” “सुभद्राकुमारी चौहान” (काव्य-खण्ड)”

Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 9 Chapter Name “सुभद्राकुमारी चौहान” (काव्य-खण्ड)” Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for “Class 10 Hindi Chapter 9” “सुभद्राकुमारी चौहान” (काव्य-खण्ड)” कवयित्री-परिचय प्रश्न 1.श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का जीवन-परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य-कृतियों (रचनाओं) पर प्रकाश डालिए। याकवयित्री सुभद्राकुमारी …

“Class 10 Hindi Chapter 9” “सुभद्राकुमारी चौहान” (काव्य-खण्ड)” Read More »

UP board Class 10 Hindi

“Class 10 Hindi Chapter 8” “माखनलाल चतुर्वेदी (काव्य-खण्ड)”

“Class 10 Hindi Chapter 8” “माखनलाल चतुर्वेदी (काव्य-खण्ड)” Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 8 Chapter Name “माखनलाल चतुर्वेदी (काव्य-खण्ड)” Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 8 माखनलाल चतुर्वेदी (काव्य-खण्ड) कवि-परिचय प्रश्न 1.माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन-परिचय देते हुए उनकी रचनाओं …

“Class 10 Hindi Chapter 8” “माखनलाल चतुर्वेदी (काव्य-खण्ड)” Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 7 रामनरेश त्रिपाठी (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 7 रामनरेश त्रिपाठी (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 7 Chapter Name रामनरेश त्रिपाठी (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 7 रामनरेश त्रिपाठी (काव्य-खण्ड) कवि-परिचय प्रश्न 1.श्री रामनरेश त्रिपाठी का जीवन-परिचय देते हुए उनकी …

Class 10 Hindi Chapter 7 रामनरेश त्रिपाठी (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 6 महादेवी वर्मा (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 6 महादेवी वर्मा (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 6 Chapter Name महादेवी वर्मा (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 6 महादेवी वर्मा (काव्य-खण्ड) कवयित्री-परिचय प्रश्न 1.महादेवी वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए …

Class 10 Hindi Chapter 6 महादेवी वर्मा (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 5 सुमित्रानन्दन पन्त (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 5 सुमित्रानन्दन पन्त (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 5 Chapter Name सुमित्रानन्दन पन्त (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 5 सुमित्रानन्दन पन्त (काव्य-खण्ड) यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी अध्याय 5 सुमित्रानंदन …

Class 10 Hindi Chapter 5 सुमित्रानन्दन पन्त (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 4 बिहारी (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 4 बिहारी (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 4 Chapter Name बिहारी (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 4 बिहारी (काव्य-खण्ड) यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी अध्याय चार बिहारी (कविता भाग) कवि-कवि …

Class 10 Hindi Chapter 4 बिहारी (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 3 रसखान (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 3 रसखान (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 3 Chapter Name रसखान (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 3 रसखान (काव्य-खण्ड) यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी अध्याय तीन रसखान (कविता भाग) कवि …

Class 10 Hindi Chapter 3 रसखान (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 2 तुलसीदास (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 2 तुलसीदास (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 2 Chapter Name तुलसीदास (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 2 तुलसीदास (काव्य-खण्ड) यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी अध्याय 2 तुलसीदास (कविता भाग) कवि …

Class 10 Hindi Chapter 2 तुलसीदास (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 1 सूरदास (काव्य-खण्ड)

Class 10 Hindi Chapter 1 सूरदास (काव्य-खण्ड) Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 1 Chapter Name सूरदास (काव्य-खण्ड) Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 1 सूरदास (काव्य-खण्ड) यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी अध्याय 1 सूरदास (कविता भाग) जीवन …

Class 10 Hindi Chapter 1 सूरदास (काव्य-खण्ड) Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 7 पानी में चंदा और चाँद पर आदमी (गद्य खंड) जयप्रकाश भारती

Class 10 Hindi Chapter 7 पानी में चंदा और चाँद पर आदमी (गद्य खंड) जयप्रकाश भारती Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 7 Chapter Name पानी में चंदा और चाँद पर आदमी (गद्य खंड) जयप्रकाश भारती Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 …

Class 10 Hindi Chapter 7 पानी में चंदा और चाँद पर आदमी (गद्य खंड) जयप्रकाश भारती Read More »

UP board Class 10 Hindi

Class 10 Hindi Chapter 6 अजन्ता (गद्य खंड) भगवतशरण उपाध्याय

Class 10 Hindi Chapter 6 अजन्ता (गद्य खंड) भगवतशरण उपाध्याय Board UP Board Textbook NCERT Class Class 10 Subject Hindi Chapter Chapter 6 Chapter Name अजन्ता (गद्य खंड) भगवतशरण उपाध्याय Category Class 10 Hindi Site Name upboardmaster.com UP Board Master for Class 10 Hindi Chapter 6 अजन्ता (गद्य खंड) भगवतशरण उपाध्याय यूपी बोर्ड मास्टर के …

Class 10 Hindi Chapter 6 अजन्ता (गद्य खंड) भगवतशरण उपाध्याय Read More »